Saugyklos diegimas

Jei dėl tam tikrų priežasčių negalite naudoti valstybinės duomenų publikavimo paslaugos pasiekiamos adresu get.data.gov.lt, tuomet galite Saugyklą pasileisti ir savo infrastruktūroje.

Čia rasite informaciją, kaip galite paleisti Saugyklą savo infrastruktūroje.

Saugykla veikia Spinta priemonės pagalba. Spinta gali veikit kaip komandinės eilutės įrankis, tačiau taip pat gali veikti ir duomenų publikavimo režimu.

Duomenų publikavimas gali veikti dviem režimais:

mode: internal

Duomenys publikuojami iš Saugyklos vidinės duomenų bazės, kurioje laikoma šaltinio duomenų kopija. Vidinė duomenų bazė praturtina šaltinio duomenis metaduomenimis, kurie leidžia užtikrinti sklandesnį duomenų publikavimą.

mode: external

Duomenys gali būti publikuojami tiesiai iš duomenų šaltinio (kol kas tai yra eksperimentinė funkcija, naudojama tik pasitikrinti, kaip atrodys duomenų publikavimas, prie atliekant realų duomenų perdavimą į Saugyklą).

Diegiant ir konfigūruojant duomenų publikavimo paslaugą rekomenduojame naudoti model: internal režimą, būtent toks režimas naudojamas ir get.data.gov.lt adresu.

Techniniai reikalavimai

Saugykla veikia ir yra testuota Linux operacinėse sistemose, konkrečiai naudojant Debian/Ubuntu distribucijas, todėl instrukcijos bus pateiktos būtent Debian/Ubuntu aplinkai. Diegimą galima atlikti ir kitose Linux distribucijose, tačiau tam tikros vietos nurodytos šioje dokumentacijoje turėtu būti priderintos taip, kad veiktų kitoje distribucijoje.

Saugykla yra sukurta naudojant Python programavimo kalbą, reikalinga Python 3.9 ar naujesnė versija. Naujose Saugyklos versija reikalavimas Python versijai gali keistis.

Dėl serverio resursų, tokių kaip CPU, RAM ir HDD, reikalingi resursai tiesiogiai priklauso nuo publikuojamų duomenų kiekio ir naudotojų srauto, kurie naudosis duomenų publikavimo paslauga.

Minimalūs reikalavimai Saugyklai, be duomenų ir su 5 naudotojais vienu metu besinaudojančiais publikavimo paslauga būtų 1 CPU, 512 Mb RAM ir 1G HDD laisvos vietos, kuri lieka pilnai įdiegus operacinę sistemą ir visas reikalingas priklausomybes.

Pati savaime Saugykla su visomis Python priklausomybes diske užima apie 500 Mb vietos, tačiau sunaudojamos vietos skaičius gali skirtis, skirtingose distribucijose.

Saugyklos veikimas turėtu būti nuolat stebimas ir reikiami resursai didinami, pagal poreikį.

Operacinės sistemos paruošimas

Saugykla turėtu būti diegiama ir leidžiama spinta naudotojo teisėmis, todėl reikia sukurti sisteminį naudotoją:

sudo useradd --system -g www-data --create-home --home-dir /opt/spinta spinta

Atkreipkite dėmesį, kad visose komandose, kurios prasideda sudo, komanda turi būti vykdoma administratoriaus teisėmis, tačiau visur kur nėra sudo, komanda turi būti vykdoma spinta naudotojo teisėmis. Tai yra svarbu, todėl nesupainiokite kokio naudotojo teisėmis vykdote komandas, priešingu atveju susidursite su sunkumais susijusiais su failų teisėmis.

PostgreSQL diegimas

Kai Saugykla veikia mode: internal režimu, jai reikalinga duomenų bazė, kurioje saugoma publikuojamų duomenų kopija. Rekomenduojame naudoti PostgreSQL:

sudo apt install postgresql
sudo -Hiu postgres createuser spinta
sudo -Hiu postgres createdb \
 --template=template0 \
 --owner=spinta \
 --encoding=UTF8 \
 --locale=C.UTF-8 \
 spinta

Žinomų apribojimų PostgreSQL versijai nėra. Rekomenduojame naudoti naujausią PostgreSQL versiją.

Python diegimas

Daugelis Linux distribucijų ateina su įdiegta Python versija, tačiau reikia įsitikinti, ar distribucijos Python versija yra pakankama:

python3 --version

Jei Python versija yra 3.9 ar naujesnė, tada galite pereiti prie sekančio žingsnio.

Jei versija yra žemesnė nei 3.9, tuomet reikės įsidiegti naujesnę Python versiją. Tai galite padaryti naudodami pyenv (dėl pačio pyenv diegimo skaitykite pyenv dokumentacijoje):

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install -y \
 git make build-essential libssl-dev zlib1g-dev \
 libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget \
 curl llvm libncurses5-dev libncursesw5-dev \
 xz-utils tk-dev libffi-dev liblzma-dev \
 python-openssl
git clone https://github.com/pyenv/pyenv.git
export PYENV_ROOT=/opt/pyenv
/opt/pyenv/bin/pyenv install --list | grep -v - | tail
/opt/pyenv/bin/pyenv install 3.10.7 # Naudokite naujausią versiją

Naujausia Python versija bus įdiegta į /opt/pyenv/versions/3.10.7/bin/python.

Analogiškai, galite naudotis distribucijos teikiamais paketais, Ubuntu atveju galite daryti taip:

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt update
sudo apt install python3.10 python3.10-venv

Naujausia python versija bus pasiekiama python3.10 komandos pagalba.

Spinta diegimas

Atkreipkite dėmesį, kad visos komandos diegiant Spinta turi būti vykdoma spinta naudotojo teisėmis ir iš spinta naudotojo namų katalogo /opt/spinta.

Aktyvų naudotoją ir katalogą galite pasikeisti taip:

sudo -Hsu spinta
cd

Saugykla veikia Spinta_ priemonės pagalba, kuriai reikia Python. Rekomenduojama visus Python paketus diegti taip vadinamoje izoliuotoje Python aplinkoje, kurią galima susikurti taip (nepamirškite nurodyti jūsų naudojamos Python versijos numerį, kuris gali skirtis):

 • Jei Python diegėte su venv_:

  /opt/pyenv/versions/3.10.7/bin/python -m venv env
  
 • Jei Python diegėte distribucijos priemonėmis:

  python3.10 -m venv env
  

Toliau spintą įdiegsite taip:

env/bin/pip install spinta
env/bin/spinta --version

Saugyklos konfigūravimas

Spinta yra konfigūruojama konfigūracijos failo pagalba, kurio, pagal nutylėjimą ieškoma aktyviame kataloge. Kur Spinta ieško konfigūracijos failo, galima patikrinti taip:

env/bin/spinta config config

Konfigūracijos failas vieta gali būti keičiama komandinės eilutės:

env/bin/spinta -o config=config.yml

Arba aplinkos kintamųjų pagalba:

SPINTA_CONFIG=/opt/spinta/config.yml

Kuriuos, taip pat galima pateikti ir .env faile.

Pats konfigūracijos failas config.yml turėtu atrodyti panašiai taip:

config_path: /opt/spinta/config
default_auth_client: default
env: production
manifest: default

keymaps:
 default:
  type: sqlalchemy
  dsn: sqlite:////opt/spinta/var/keymap.db

backends:
 default:
  type: postgresql
  dsn: postgresql:///spinta

manifests:
 default:
  type: tabular
  path: /opt/spinta/manifest.csv
  backend: default
  mode: internal

accesslog:
 type: file
 file: /opt/spinta/logs/access.log

Prieš testuojant ar konfigūracija veikia, sukuriame reikalingus katalogus:

mkdir /opt/spinta/config
mkdir /opt/spinta/logs
mkdir /opt/spinta/var

Generuojame kriptografinius autorizacijos raktus:

env/bin/spinta genkeys

Sukuriame default_auth_client, kuriam suteiktos teisės bus naudojamos visiems neautorizuotiems klientams:

env/bin/spinta client add -n default --add-secret --scope - <<EOF
spinta_getone
spinta_getall
spinta_search
spinta_changes
EOF

Konkrečiai šiuo atveju suteikiamos visos skaitymo teisės.

Sukuriame klientą myclient, kuriam suteikiame rašymo teises (pasikeiskite kliento pavadinimą savo nuožiūra):

env/bin/spinta client add -n myclient --scope - <<EOF
spinta_set_meta_fields
spinta_getone
spinta_getall
spinta_search
spinta_changes
spinta_insert
spinta_upsert
spinta_update
spinta_patch
spinta_delete
EOF

Jei norite suteikti rašymo teistes tik į tam tikrą vardų erdvę, galite nurodyti tai scope pagalba, pavyzdžiui spinta_datasets_gov_myorg_insert, kas sureikia naujų objektų kūrimo teises į datasets/gov/myorg vardų erdvę.

Nepamirškite, kad /opt/spinta/manifest.csv faile, kaip nurodyta konfigūracijos faile, turite pateikti duomenų struktūros aprašą, kurio pagrindu veiks saugykla. Šioje vietoje reikia pateikti ne ŠDSA, o ADSA variantą, t.y. struktūros aprašą, kuriame pašalinta viskas, kas nereikalinga atvėrimui (žiūrėti ŠDSA vertimas į ADSA).

Galiausiai patikriname configūraciją:

env/bin/spinta config config backends manifests accesslog

Patikriname ar konfigūracijoje ir pateiktame struktūros apraše nėra klaidų.

env/bin/spinta check

Patikriname ar Spinta gali prisijungti prie duomenų bazės.

env/bin/spinta wait 1

Ir galiausiai, paleidžiame duomenų bazės migracijas, kurių metu pagal struktūros apraše pateiktus metaduomenis bus sukuriamos reikalingos lentelės PostgreSQL duomenų bazėje.

env/bin/spinta bootstrap

Web serverio diegimas ir konfigūravimas

Į Python virtualią aplinką įdiegiame Gunicorn:

env/bin/pip install gunicorn uvloop httptools

Sukuriame SystemD servisą (atkreipkite dėmesį, kad jūsų pasirinkta distribucija gali naudoti kitą servisų valdymo priemonę, tuomet šis pavyzdys netiks):

# /etc/systemd/system/gunicorn.service
[Unit]
Description=gunicorn daemon
After=network.target

[Service]
Type=notify
RuntimeDirectory=gunicorn
WorkingDirectory=/opt/spinta
EnvironmentFile=/opt/spinta/.env
ExecStart=/opt/spinta/env/bin/gunicorn -b 127.0.0.1:8000 -u spinta -g www-data -k uvicorn.workers.UvicornWorker spinta.asgi:app
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
KillMode=mixed
TimeoutStopSec=5
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Aktyvuokite servisą:

sudo systemctl enable gunicorn
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start gunicorn

Patikrinkite are servisas veikia:

sudo systemctl status gunicorn

Įdiegiame pasirinktą Web serverio paketą, šiuo atveju pavyzdys pateiktas Nginx:

sudo apt update
sudo apt install nginx

Sukuriame pasirinkto Web serverio, šiuo atveju Nginx, konfigūracijos failą (pakeiskite example.org į jūsų domeno pavadinimą):

# /etc/nginx/sites-available/example.org
server {
 listen 80;
 server_name example.org;

 location / {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 }
}

Aktyvuojame konfigūracijos failą:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/example.org /etc/nginx/sites-enabled/

Patikriname ar konfigūracija veikia:

sudo nginx -t

Perkraukite Nginx:

sudo systemctl restart nginx

Patikrinkite ar servisas veikia:

sudo systemctl restart nginx

Detalesnės instrukcijos apie tai, kaip konfigūruoti SSL sertifikatus ir kitus Gunicorn ar Nginx parametrus rasite minėtų projektų dokumentacijoje.

Spintos naujinimas

Norint atnaujinti Spinta versiją, jums reikia įvykdyti tokias komanas:

sudo -Hsu spinta
cd
env/bin/pip install --upgrade spinta

Struktūros aprašo naujinimas

Jei pasikeitė struktūros aprašas, jį galite atnaujinti taip:

scp manifest.csv example.org:/opt/spinta/manifest-new.csv
ssh example.org
sudo chown spinta:www-data /opt/spinta/manifest-new.csv
sudo -Hsu spinta
cd
env/bin/spinta check manifest-new.csv
cp manifest.csv manifest-old.csv
mv manifest-new.csv manifest.csv

diff -y --suppress-common-lines manifest-old.csv manifest-new.csv
psql spinta
\q

env/bin/spinta bootstrap

exit # spinta user
sudo systemctl restart gunicorn
sudo systemctl status gunicorn
exit # server

Atkreipkite dėmesį, kad spinta bootstrap komanda gali sukurti tik naujas lenteles, kurios dar nebuvo sukurtos. Jei keitėsi lentelė, kuri jau buvo publikuojama anksčiau, tuomet, prieš spinta bootstrap, jums reikės pasižiūrėti, kas keitėsi (diff komanda) ir atitinkamai pakoreguoti duomenų bazės schema SQL užklausų pagalba (psql komanda).

Dažniausiai naudojamos SQL komandos schemos koregavimui pateiktos žemiau.

Lentelių sąrašo peržiūrą (PostgreSQL riboja lentelės pavadinimo ilgį, todėl ilgi pavadinimai gali būti trumpinami):

\dt "datasets/gov/myorg"*;

Lentelės trynimas:

drop table "datasets/gov/org/dataset/Model/:changelog";
drop table "datasets/gov/org/dataset/Model";

Lentelės pavadinimo keitimas:

alter table "datasets/gov/org/dataset/Model/:changelog"
  rename to "datasets/gov/org/dataset/Model2/:changelog";
alter table "datasets/gov/org/dataset/Model"
  rename to "datasets/gov/org/dataset/Model2";

Stulpelio pavadinimo keitimas:

alter table "datasets/gov/org/dataset/Model" rename column "abc" to "xyz";

Naujo stulpelio pridėjimas:

alter table "datasets/gov/org/dataset/Model" add "abc" integer;

Esamo stulpeio tipo keitimas:

alter table "datasets/gov/org/dataset/Model" alter "abc" type double precision;

Problemos ir sprendimai

Jei kažkas neveikia, pirmiausiai reikėtų žiūrėti servisų žurnalus, pavyzdžiui:

journalctl -u gunicorn -xe
journalctl -u nginx -xe

Žurnaluose dažniausiai būti pateikta visa informacija, kas suprasti kas ir kodėl neveikia.