Duomenų tipai

absent

Žymi savybę, kuri buvo ištrinta ir nebenaudojama. Žiūrėti Struktūros keitimas.

boolean

Loginė reikšmė.

Brandos lygis

1
 • Duomenyse nėra vientisumo, kartais true pateikta kaip 1, kartais akip taip, arba yes.

2
 • Visi duomenys pateikti vienoda, tačiau nestandartine forma.

3
 • Duomenys pateikti standartine forma. Standartinė forma priklauso nuo pasirinkto duomenų saugojimo formato. Pavyzdžiui JSON formatu boolean tipas išreiškiamas kaip true ir false.

integer

Sveikas skaičius.

Mažiausia galima reikšmė: -2147483648.

Didžiausia galima reikšmė: 2147483647.

property.ref stulpelyje, nurodomi Matavimo vienetai.

Brandos lygis

1
 • Duomenys pateikti skirtingais vienetais, pavyzdžui dalis duomenų pateikti metrais, dalis kilometrais ir dalis milimetrais.

 • Amžius pateiktas atskirai, nurodant metus, menesius ir dienas. Šiuo atveju brandos lygis yra 1, kadangi neaišku, kiek yra dienų metuose ir mėnesiuose, kadangi skirtingi metai ir skirtingi mėnesiai turi skirtingą dienų skaičių. Tokiais atvejais duomenis reikia pateikti dienomis.

2
 • Duomenys pateikti išskaidant vieną reikšmę į kelias reikšmes, skirtingais vienetais. Duomenys turėtu būti pateikti mažiausiu deltaumu, viename duomenų lauke. Pavyzdžiui atstumas pateiktas atskirais duomenų laukais, kur viename nurodomas atstumas kilometrais, kitame metrais, trečiame milimetrais. Šiuo atveju, duomenys turėtu būti pateikiami milimetrais.

3
 • Duomenys yra kiekybiniai, tačiau ref stulpelyje nenurodyti vienetai.

number

Realusis skaičius, apvalinamas naudojant slankiojo kablelio aritmetiką, kur sveikoji skaičiaus dalis gali būti šešių skaitmenų dydžio.

property.ref stulpelyje, nurodomi Matavimo vienetai.

Sveikoji dalis atskiriama . simbolių.

binary

Dvejetainiai duomenys. Bendras baitų skaičius turi būti ne didesnis nei 1G.

Tekstiniai duomenys

Tekstiniai duomenys skirstomi į du skirtingus tipus string ir text.

string

Simbolių eilutė. Neriboto dydžio, tačiau fiziškai simbolių eilutė turėtu būti ne didesnė, nei 1G.

Simboliu eilutė turėtu būti pateikta UTF-8 koduote.

Šiuo tipu žymimi duomenų laukai, kuriuose tekstas pateiktas ne žmonių kalba. Tai gali būti įvairūs kategoriniai duomenys, identifikatoriai ar kito pobūdžio simbolių eilutės, kurios nėra užrašytos natūraliąja žmonių kalba.

text

Natūraliaja žmonių kalba užrašytas tekstas.

Galima nurodyti kokia kalba užrašytas tekstas naudojant ISO 639-1 kodus. Kalbos kodas nurodomas property stulpelyje, prie pavadinimo įrašant @<kodas>, kur <kodas> yra pakeičiamas į dviejų raidžių kalbos kodą. Pavyzdžiui pavadinimas@lt. Plačiau apie tai RDF Turtle specifikacijoje iš kur ir buvo pasiskolintas toks kalbų žymėjimas.

Tekstas turėtu būti pateikta UTF-8 koduote. Jei šaltinyje tekstas nėra UTF-8 koduotės, tuomet galima prepare stulepyje įrašoų formulių pagalba galima nurodyti transformavimo taisykles iš šatinio naudojamos į UTF-8 koduotę.

property.ref galima pateikti teksto formatą, nadojant vieną iš šių formatų:

 • html - tekstas pateiktas HTML formatu.

 • md - tekstas pateiktas Markdown formatu.

 • rst - tekstas pateitkas reStructuredText formatu.

 • tei - tekstas pateiktas TEI formatu.

Pavyzdys:

d

r

b

m

property

type

ref

example

Country

name@lt

text

description@lt

text

html

Šiame pavyzdyje @lt nurodo, kad šalies pavadinimai ir aprašymai pateikti Lietuvių kalba. Papildomai, šalies aprašymo teksto formatas yra HTML tipo.

Data ir laikas

datetime

Data ir laikas atitinkantis ISO 8601.

Mažiausia galima reikšmė: 0001-01-01T00:00:00.

Didžiausia galima reikšmė: 9999-12-31T23:59:59.999999.

Pagal ISO 8601 standartą, data gali būti pateikta tokia forma:

YYYY-MM-DD[*HH[:MM[:SS[.fff[fff]]]][+HH:MM[:SS[.ffffff]]]]

Simbolis * reiškia, kad galima pateikti bet kokį vieną simbolį, dažniausiai naudojamas tarpo simbolis, arba raidė T.

property.ref stulpelyje, nurodomas datos ir laiko tikslumas sekundėmis. Tikslumą galima nurodyti laiko vienetais, pavyzdžiui Y, D, S, arba 5Y, 10D, 30S. Visi duomenys turi atitikti vienodą tikslumą, tikslumas negali varijuoti. Galimi vienetų variantai:

Reikšmė

Prasmė

Y

Metai

M

Mėnesiai

Q

Metų ketvirčiai

W

Savaitės

D

Dienos

H

Valandos

T

Minutės

S

Sekundės

L

Milisekundės

U

Mikrosekundės

N

Nanosekundžės

Brandos lygis

1
 • Data ir laikas pateikti naudojant skirtingus formatus, pavyzdžiui 2020-01-31, 01/31/2020, 31.1.20.

 • Data ir laikas pateikti laisvu tekstu, pavyzdžiui 2020 paskutinę pirmo mėnesio dieną.

2
 • Duomenys pateikti nesatandartiniu formatu, tačiau visi duomenys pateikti vienodu formatu. Pavyzdžiui visi duomenys pateikti 01/31/2020 formatu.

 • Duomenys pateikti atskiruose laukuose, pavyzdžiui metai pateikti viename integer tipo lauke, o ketvirtis, kitame integer tipo lauke. Norint didesnio brandos lygio, duomenys turi būti viename date tipo lauke su property.ref = Q.

3
 • Duomenys pateikti standartiniu ISO 8601 formatu.

 • Nenurodytas property.ref, kuriame turėtu būti pateiktas duomenų tikslumas.

date

Tas pats kas datetime tik dienos tikslumu. Šio tipo reikšmės taip pat turi atitikti ISO 8601:

YYYY-MM-DD

Jei norima nurodyti datą žemesnio nei dienos tikslumo, tada vietoj mėnesio ir dienos galima naudoti 01 ir property.ref stulpelyje nurodyti tikslumą:

Reikšmė

Prasmė

Y

Metai

M

Mėnesiai

Q

Metų ketvirčiai

W

Savaitės

D

Dienos

time

Dienos laikas, be konkrečios datos. Šio tipo reikšmės, kaip ir kiti su laiku sisję tipai turi atitikti ISO 8601:

HH[:MM[:SS[.fff[fff]]]][+HH:MM[:SS[.ffffff]]]

Jei norima nurodyti žemesnio nei sekundžių tikslumo laiką, tada vietoj minučių ir/ar sekundžių galima naudoti 00 ir property.ref stulpelyje nurodyti tikslumą:

Reikšmė

Prasmė

H

Valandos

T

Minutės

S

Sekundės

L

Milisekundės

U

Mikrosekundės

N

Nanosekundžės

temporal

Apibrėžtis laike.

Šis tipas atitinka datetime, tačiau nurodo, kad visas model yra apibrėžtas laike, būtent pagal šią savybę. Tik viena model savybė gali turėti temporal tipą. Pagal šios savybės reikšmes apskaičiuojamas ir įvertinamas dct:temporal.

Erdviniai duomenys

geometry

Erdviniai duomenys. Duomenys pateikiami WKT formatu, naudojant EPSG duomenų bazės parametrus, skirtingoms projekcijoms išreikšti.

property.ref stulpelyje nurodomas tikslumas metrais. Tikslumą galima pateikti naudojanti SI vienetus, pavyzdžiui m, km arba 10m, 100km.

geometry tipas gali turėti du argumentus geometry(form, crs):

 • form - geometrijos forma

 • crs - koordinačių sistema

Pats tipas gali būti pateiktas vienu iš šių variantų:

 • geometry(form, crs) - nurodant formą ir koordinačių sistemą

 • geometry(crs) - nurodant tik koordinačių sistemą

 • geometry(form) - nurodant tik formą

 • geometry - be argumentų.

Geometrijos forma (form)

Galimi tokie geometrijos tipai:

 • point - taškas.

 • linestring - linija.

 • polygon - daugiakampis (pradžios ir pabaigos taškai turi sutapti).

 • multipoint - keli taškai.

 • multilinestring - kelios linijos.

 • multipolygon - keli daugiakampiai (kiekvieno daugiakampio pradžios ir pabaigos taškai turi sutapti).

Kiekviena iš formų gali turėti tokias galūnes nurodančias papildomą dimensiją:

 • z - aukštis.

 • m - pasirinktas matmuo (pavyzdžiui laikas, atstumas, storis ir pan.)

 • zm - aukštis ir pasirinktas matmuo.

Jei geometrijos forma nenurodyta, tada duomenys gali būti bet kokios geometrinės formos. Jei forma nurodyta, tada visi duomenys turi būti tik tokios formos, kokia nurodyta.

Koordinačių sistema (crs)

Antrasis geometry argumentas nurodomas pateikiant SRID numerį, kuris yra konkrečios koordinačių sistemos identifikacinis numeris EPSG duomenų bazėje. Jei koordinačių sistemos numeris nenurodytas, tuomet daroma prielaida, kad erdviniai duomenys atitinka 4326 (WGS84) koordinačių sistemą.

Svarbu, kad pateikiant duomenis, koordinačių ašių eiliškumas atitiktų tokį eiliškumą, kuris nurodytas EPSG parametrų duomenų bazėje, konkrečiai koordinačių sistemai, kuria pateikiami duomenys.

Pilną SRID kodų sąrašą galite rasti epsg.io svetainėje. Keletas dažniau naudojamų SRID kodų:

ašis #1

ašis #2

SRID

CRS

kryptis

žymėjimas

kryptis

žymėjimas

vienetai

4326

WGS84

šiaurė

latitude (platuma)

rytai

longitude (ilguma)

laipsniai

3346

LKS94

šiaurė

x (abscisė)

rytai

y (ordinatė)

metrai

3857

WGS84 / Pseudo-Mercator

rytai

x (abscisė)

šiaurė

y (ordinatė)

metrai

4258

ETRS89

šiaurė

latitude (platuma)

rytai

longitude (ilguma)

laipsniai

Atkreipkite dėmesį, kad LKS94 koordinačių sistemoje geometrinės ašys neatitinka matematinių ašių ir yra sukeistos vietomis. Įprastai šiaurė ir y ašis yra viršuje, tačiau LKS94 atveju šiaurėje yra x ašis.

Ašinio meridiano projekcija yra abscisių (x) ašis. Šios ašies teigiamoji kryptis nukreipta į šiaurę. Ordinačių (y) ašies teigiamoji kryptis nukreipta į rytus.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D575923F94A

Prieš publikuojant duomenis, galite pasitikrinti, ar koordinačių ašys pateikiamos teisinga tvarka, naudotami taško atvaizdavimo įrankį.

Pavyzdžiui, norint patikrinti Vilniaus Katedros varpinės bokšto taško koordinates, LKS94 (EPSG:3346) sistemoje, galite naršyklės adreso juostoje pateikti šį adresą:

https://get.data.gov.lt/_srid/3346/6061789/582964

Jei ašių eiliškumas teisingas, gausite tašką ten kur tikėjotės, jei ašys sukeistos vietomis, tada taškas žemėlapyje gali būti visai kitoje vietoje, nei tikėjotės.

Adreso formatas:

/_srid/{srid}/{ašis1}/{ašis2}
 • {srid} - EPSG duomenų bazėje esančios koordinačių sistemos SRID kodas

 • {ašis1} - pirmosios ašies reikšmė (kryptis priklauso nuo {srid})

 • {ašis2} - antrosios ašies reikšmė (kryptis priklauso nuo {srid})

Pavyzdžiai (strukūros aprašas)

 • geometry - WGS84 projekcijos, bet kokio tipo geometriniai objektai.

 • geometry(3346) - LKS94 projekcijos, bet kokio tipo geometriniai objektai.

 • geometry(point) - GWS84 projekcijos, bet point tipo geometriniai objektai.

 • geometry(linestringm, 3345) - LKS94 projekcijos, linestringm tipo geometriniai objektai su pasirinktu matmeniu, kaip trečia dimensija.

Pavyzdžiai (duomenys)

Vilniaus Katedros varpinės bokšto taškas, LKS94 (EPSG:3346) koordinačių sistemoje:

POINT (6061789 582964)

Brandos lygis

1
 • Nenurodytas koordinačių sistema ir duomenys pateikti skirtingomis koordinatėmis.

 • Sumaišytos ašys, pavyzdžiui vieni duomenys pateikiami x, y, kiti y, x.

 • Sumaišyti vienetai, pavyzdžiui vieni duomenys pateikti metrais, kiti laipsniais.

 • Pateiktas adresas, nenurodant adreso koordinačių.

2
 • Nenurodyta koordinačių sistema, tačiau visi duomenys pateikti naudojant vienodą koordinačių sistemą.

3
 • Nenurodytas property.ref, kuriame turėtu būti pateiktas duomenų tikslumas metrais.

spatial

Apibrėžtis erdvėje.

Šis tipas atitinka geometry, tačiau nurodo, kad visas model yra apibrėžtas erdvėje, būtent pagal šią savybę. Tik viena model savybė gali turėti spatial tipą. Pagal šios savybės reikšmes apskaičiuojamas ir įvertinamas dct:spatial.

Valiuta

money

Valiuta. Saugomas valiutos kiekis, nurodant tiek sumą, tiek valiutos kodą naudojant ISO 4217 kodus.

Valiutos kodas nurodomas property.ref stulpelyje.

Pavyzdys:

d

r

b

m

property

type

ref

source

example

Product

PRODUCT

price

money

EUR

PRICE

Jei valiutos suma ir pavadinimas saugomi atskirai, tuomet valiutą galima aprašyti taip:

d

r

b

m

property

type

ref

source

prepare

example

Product

PRODUCT

amount

PRICE

currency

CURRENCY_CODE

price

money

money(amount, currency)

Šio tipo duomenys pateikiami viena iš šių formų:

123
123.45
123 EUR
123.45 EUR

Failai

file

Šis duomenų tipas yra sudėtinis, susidedantis iš tokių duomenų:

id

Laukas, kuris unikaliai identifikuoja failą, šis laukas duomenų saugojimo metu pavirs failo identifikatoriumi, jam suteikiant unikalų UUID.

name

Failo pavadinimas.

type

Failo media tipas.

size

Failo turinio dydis baitais.

content

Failo turinys.

Šiuos metaduomenis galima perduoti file() funkcijai, kai vardinius argumentus. Pavyzdžiui:

d

r

b

m

property

type

source

prepare

access

datasets/example

Country

name

string

NAME

open

flag_file_name

string

FLAG_FILE_NAME

private

flag_file_data

binary

FLAG_FILE_DATA

private

flag

file

file(name: flag_file_name, content: flag_file_data)

open

Šiame pavyzdyje, iš flag_file_name ir flag_file_data laukų padaromas vienas flag laukas, kuriame panaudojami duomenys iš dviejų laukų. Šiuo atveju, flag_file_name ir flag_file_data laukai tampa pertekliniais, todėl access stulpelyje jie pažymėti private.

Analogiškai, tokius pačius duomenis galima aprašyti ir nenaudojant formulių:

d

r

b

m

property

type

source

prepare

access

datasets/example

Country

name

string

NAME

open

flag

file

open

flag._name

FLAG_FILE_NAME

open

flag._content

FLAG_FILE_DATA

open

image

Paveiksliukas. image tipas turi tokias pačias savybes kaip file tipas.

Išoriniai raktai

Taip pat žiūrėkite: Ryšiai tarp modelių.

Išoriniai raktai iš dalies yra panašūs į sudėtinius tipus, kadangi laukas, kuris rodo į kitą objektą, yra traktuojamas, kaip kitas objektas.

ref

Ryšys su modeliu. Šis tipas naudojamas norint pažymėti, kad lauko reikšmė yra property.ref stulpelyje nurodyto modelio objektas.

Pagal nutylėjimą, jungimas su kito modelio objektais daromas per siejamo pirminį raktą (model.ref), tačiau yra galimybė nurodyti ir kitą, nebūtinai pirminį raktą.

Jei jungimas daromas, ne per pirminį raktą, tuomet, laukai per kuriuos daromas jungimas nurodomi property.ref stulpelyje laužtiniuose sklaustuose, pavyzdžiui:

Country[code]

Čia jungiama su Country modeliu, per Country modelio code duomenų lauką.

Jei laukas, per kurį daromas jungimas nenurodytas, pavyzdžiui:

Country

Tada, jungimas daromas per Country modelio pirminį raktą, kuris nurodytas model.ref stulpelyje.

Šio objekto reikšmės yra pateikiamos, kaip dalis objekto į kurį rodoma. Jei ref tipo lauko brandos lygis (property.level) yra 4 ar didesnis, tuomet šio duomenų tipo reikšmės atrodo taip:

{"_id": "69c98b0f-9e4e-424b-9575-9f601d79b68e"}

Jei brandos lygis (property.level) yra žemesnis nei 4, tada reikšmė atrodo taip:

{"id": "69c98b0f-9e4e-424b-9575-9f601d79b68e"}

Čia id yra model.ref arba kitas laukas, per kurį daromas jungimas. Jei nenurodytas nei model.ref, nei kitas laukas, tada jungimas daromas per _id, tačiau netikrinama ar toks _id egzistuoja jungiamame modelyje.

backref

Atgalinis ryšys su modeliu.

Šis tipas naudojamas norint pažymėti, kad tam tikras kitas modelis turi ref tipo lauką, kuris rodo į šį modelį. Šis laukas pats duomenų neturi, tai tik papildomas metaduomuo, padedantis geriau suprasti ryšius tarp modelių.

Taip pat žiūrėkite Jungimas atgaliniu ryšiu.

generic

Dinaminis ryšys su modeliu.

Šis tipas naudojamas tada, kai yra poreikis perteikti dinaminį ryšį, t. y. duomenys siejami ne tik pagal id, bet ir pagal modelio pavadinimą. Tokiu būdu, vieno modelio laukas gali būti siejamas su keliais modeliais.

Taip pat žiūrėkite Polimorfinis jungimas.

Šis duomenų tipas yra sudėtinis, susidedantis iš tokių duomenų:

object_model

Pilnas modelio pavadinimas, su kuriuo yra siejamas objektas.

object_id

object_model modelio objekto id.

Sudėtiniai tipai

object

Kompozicinis tipas.

Šis tipas naudojamas apibrėžti sudėtiniams duomenims, kurie aprašyti naudojant kelis skirtingus tipas. Kompozicinio tipo atveju property stulpelyje komponuojami pavadinimai atskiriami taško simboliu.

Sudarant duomenų modelį, rekomenduojama laikytis plokščios struktūros ir komponavimą įgyvendinti siejant modelius per ref ar generic tipus.

array

Masyvas.

Šis tipas naudojamas apibrėžti duomenų masyvams. Jei masyvo elementai turi vienodus tipus, tada elemento tipas pateikiamas property pavadinimo gale prirašant [] sufiksą, kuris nurodo, kad aprašomas ne pats masyvas, o masyvo elementas.

Rekomenduojama vengti naudoti šį tipą, siekiant išlaikyti plokščią duomenų modelį. Vietoje array tipo rekomenduojama naudoti backref.

Kiti tipai

url

Unikali resurso vieta (URL) (angl. Uniform Resource Locator).

Šis tipas naudojamas pateikiant nuorodas į išorinius šaltinius.

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator

uri

Unikalus resurso identifikatorius (URI) (angl. Uniform Resource Identifier).

Šis tipas naudojamas tais atvejais, kai pateikiamas išorinio resurso identifikatorius, RDF duomenų modelyje tai yra subjeto identifikatorius.

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier