Brandos lygiai

Duomenų brandos lygis nurodomas level stulpelyje.

Duomenų brandos lygis atitinka 5 ★ Open Data skalę, tačiau adaptuota duomenų struktūros aprašo kontekstui. Papildomai įtrauktas nulinis lygis, kai duomenys nekaupiami, tačiau yra reikalingi ir yra parengtas jų duomenų struktūros aprašas.

Tim Berners Lee brandos lygius aprašo, kaip pavyzdį pasitelkiant duomenų distribucijų formatus. Tačiau duomenų distribucijų formatai yra labai netikslus pavyzdys. Rengiant duomenų struktūros aprašą, brandos lygis vertinamas kiekvienam duomenų laukui atskirai, todėl tarkime CSV failas, gali būti didesnio arba mažesnio nei trečias brandos lygis, priklausomai nuo CSV faile esančių duomenų turinio. Tačiau grubiai vertinant, vidutiniškai CSV failai turi daugiau ar mažiau 3 brandos lygį, koks ir yra nurodytas Tim Berners Lee pavyzdžiuose.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad duomenų brandos lygis ar formatas nėra susijęs su duomenų atvirumu. Duomenys gali būti pateikti aukščiausiu 5 brandos lygiu, tačiau pats duomenų prieinamumas gali būti visiškai uždaras, siauram naudotojų ratui, kurie turi ribotą ir saugų prieigos kanalą prie duomenų.

Rengiant duomenų struktūros aprašą, reikėtų nurodyti ne šaltinio duomenų brandos lygį, o galutinį brandos lygį, kuris yra gaunamas atlikus visas duomenų struktūros apraše nurodytas transformacijas.

level
0

Nekaupiama

Duomenys nekaupiami. Duomenų rinkinys užregistruotas atvirų duomenų portale. Užpildyta dataset eilutė.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Nekaupiami duomenys.

Pavyzdžiai

Imone

imones_id

imones_pavadinimas

rusis

42

UAB "Įmonė"

1

Filialas

ikurimo_data

atstumas

imones_id

imones_pavadinimas._id

tel_nr

Struktūros aprašas

d

r

b

m

property

type

ref

level

example

Imone

imones_id

4

imones_id

integer

4

imones_pavadinimas

string

2

rusis

integer

2

Filialas

0

ikurimo_data

string

0

atstumas

string

0

imone

ref

Imone

0

tel_nr

string

0

 • Duomenų nėra - nuliniu brandos lygiu žymimi duomenys, kurių nėra, pavyzdžiui jei įmonės filialų duomenų niekas nefiksuoja.

 • Duomenys nepublikuojami - nuliniu brandos lygiu žymimi duomenys, kurie fiziškai egzistuoja, tačiau nėra publikuojami jokia forma.

 • Ribojamas duomenų naudojimas - nuliniu brandos lygiu žymimi duomenys, kuri yra prieinami, tačiau pagal tokias naudojimo sąlygas, kurios nėra suderinamos su atvirų duomenų licencijomis.

1

Publikuojama

Duomenys publikuojami bet kokia forma. Užpildyta resource eilutė.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Duomenys be aiškios struktūros.

Pirmu brandos lygiu žymimi duomenų laukai, kurių reikšmės neturi vientisumo, tarkime ta pati reikšmė gali būti pateikta keliais skirtingais variantais.

Pavyzdžiai

Imone

imones_id

imones_pavadinimas

rusis

42

UAB "Įmonė"

1

Filialas

ikurimo_data

atstumas

imones_id._id

imones_pavadinimas

tel_nr

vakar

1 m.

1

Įmonė 1

+370 345 36522

2021 rugpjūčio 1 d.

1 m

1

UAB Įmonė 1

8 345 36 522

1/9/21

1 metras

1

Įmonė 1, UAB

 1. 45 34522

21/9/1

0.001 km

1

„ĮMONĖ 1“, UAB

037034536522

Struktūros aprašas

d

r

b

m

property

type

ref

level

example

Imone

id

4

imones_id

integer

2

imones_pavadinimas

string

2

rusis

integer

2

Filialas

3

ikurimo_data

string

1

atstumas

string

1

imones_id

ref

Imone

1

imones_pavadinimas

string

1

tel_nr

string

1

 • Neaiški struktūra - pirmu brandos lygiu žymimi duomenys, kuriuose nėra aiškios struktūros, pavyzdžiui ikurta datos formatas nėra vienodas, kiekviena data užrašyta vis kitokiu formatu.

 • Nėra vientisumo - pirmu brandos lygiu žymimi duomenuys, kuruose nėra vientisumo, pavyzdžiui atstumas užrašytas laikantis tam tikros struktūros, tačiau skirtingais vienetais.

 • Neįmanomas jungimas - pirmu brandos lygiu žymimi duomenys, kurių neįmanoma arba sudėtinga sujungti. Pavyzdžiui Filialas duomnų laukas imone naudoja tam tikrą identifikatorių, kuris nesutampa nei su vienu iš Imone atributų, pagal kuriuose būtų galima identifikuoti filialo įmonę.

2

Struktūruota

Duomenys kaupiami struktūruota, mašininiu būdu nuskaitoma forma, bet kokiu formatu. Užpildytas property.source stulpelis.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Nestandartinio formato duomenys.

Antru brandos lygiu žymimi duomenų laukai, kurie pateikti vieninga forma arba pagal aiškų ir vienodą šabloną. Tačiau pateikimo būdas nėra standartinis. Nestandartinis duomenų formatas yra toks, kuris neturi viešai skelbiamos ir atviros formato specifikacijos arba kuris nėra priimtas kaip standartas, kurį prižiūri tam tikra standartizacijos organizacija.

Pavyzdžiai

Imone

imones_id

imones_pavadinimas

rusis

42

UAB "Įmonė"

1

Filialas

ikurimo_data

atstumas

imones_id

imones_pavadinimas._id

tel_nr

1/9/21

1 m.

1

UAB "Įmonė"

(83) 111 11111

2/9/21

2 m.

1

UAB "Įmonė"

(83) 222 22222

3/9/21

3 m.

1

UAB "Įmonė"

(83) 333 33333

4/9/21

4 m.

1

UAB "Įmonė"

(83) 444 44444

Struktūros aprašas

d

r

b

m

property

type

ref

level

example

JuridinisAsmuo

kodas

4

kodas

integer

4

pavadinimas@lt

text

4

Imone

imones_id

2

imones_id

integer

2

imones_pavadinimas

string

2

rusis

integer

2

Filialas

3

ikurimo_data

string

2

atstumas

string

2

imones_id

integer

2

imones_pavadinimas

string

2

tel_nr

string

2

 • Nestandartiniai duomenų tipai - antru brandos lygiu žymimi duomenys, kurių nurodytas tipas neatitinka realaus duomenų tipo. Pavyzdžiui:

  • ikurimo_data - nurodytas string, turėtu būti date.

  • imones_pavadinimas - nurodytas string, turėtu būti text.

  • atstumas - nurodytas string, turėtu būti integer.

 • Nestandartinis formatas - antru brandos lygiu žymimi duomenys, kurie pateikti nestandartiniu formatu. Standartinis duomenų pateikimas nurodytas prie kiekvieno duomenų tipo skyriuje Duomenų tipai. Payvzdžiui:

  • ikurimo_data - nurodytas DD/MM/YY, turėtu būti YYYY-MM-DD.

  • atstumas - nurodyta X m., turėtu būti X.

  • tel_nr - nurodytas (XX) XXX XXXXX, turėtu būti +XXX-XXX-XXXXX.

 • Nestandartiniai kodiniai pavadinimai - antru brandos lygiu žymimi duomenys, kurių kodiniai pavadinimai, neatitinka standartinių reikalavimų keliamų kodiniams pavadinimams. Pavyzdžiui:

  • imones_id - dubliuojamas modelio pavadinimas, turėtu būti id.

  • imones_pavadinimas - dubliuojamas modelio pavadinimas, turėtu būti pavadinimas.

  • ikurimo_data - dubliuojamas tipo pavadinimas, turėtu būti ikurta.

 • Nepatikimi identifikatoriai - antru brandos lygiu žymimi duomenys, kurių ref tipui naudojami nepatikimi identifikatoriai, pavyzdžiui tokie, kaip pavadinimai, kurie gali keistis arba kartotis. Pavyzdžiui:

  • imones_pavadinimas - jungimas daromas per įmonės pavadinimą, tačiau šiuo atveju kito varianto nėra, nes Filialas.imones_id nesutampa su Imone.imones_id.

 • Denormalizuoti duomenys - antru brandos lygiu žymimi duomenys, kurie dubliuoja kito modelio duomenis ir yra užrašyti nenurodant, kad tai yra duomenys dubliuojantys kito modelio duomenis. Pavyzdžiui:

  • Filialas.imones_id turėtu būti Filialas.imone.imones_id.

  • Filialas.imones_pavadinimas turėtu būti Filialas.imone.imones_pavadinimas.

  Plačiau apie denormalizuotus duomenis skaitykite skyriuje Denormalizuoti duomenys.

 • Nenurodytas susiejimas - antru brandos lygiu žymimi duomenys, kurie siejasi su kitu modeliu, tačiau tokia informacija nėra pateikta metaduomenyse. Pavyzdžiui:

  • Filialas.imone - Filialas siejasi su Imone, per Filialas.imones_pavadiniams, todėl turėtu būti nurodytas imone ref Imone ryšys su Imone.

 • Neatitinka modelio bazės - antru brandos lygiu žymimi duomenys, kurie priklauso vienai semantinei klasei, tačiau duomenų schema nesutampa su bazinio modelio schema. Pavyzdžiui:

  • Imone - priklauso semantinei klasei JuridinisAsmuo, tačiau tai nėra pažymėta metaduomenyse.

  • Imone.imones_id turėtu būti Imone.kodas, kad sutaptu su baze (JuridinisAsmuo.kodas).

  • Imone.imones_pavadinimas turėtu būti Imone.pavadinimas@lt, kad sutaptu su baze (JuridinisAsmuo.pavadinimas@lt).

 • Nenurodytas enum kodinėms reikšmėms - antru brandos lygiu žymimi kategoriniai duomenys, kurių reikšmės pateiktos sutartiniais kodinais, kurių prasmė nėra aiški. Pavyzdžiui:

  • Imone.rusis - įmonės rūšis žymima skaičiais, tačiau nėra aišku, kokks skaičius, ką rei6kia, todėl reikia pateitki enum sąrašą, kuriame būtų nurodyta, ką koks skaičius reiškia. Plačiau skaityti Klasifikatoriai.

3

Standartizuota

Duomenys saugomi atviru, standartiniu formatu. Užpildytas property.type stulpelis ir duomenys atitinka nurodytą tipą.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Duomenys be metaduomenų.

Trečias brandos lygis suteikiamas tada, kai duomenys pateikti vieninga forma, vieningu masteliu, naudojamas formatas yra standartinis, tai reiškia, kad yra viešai skelbiama ir atvira formato specifikacija arba pats formatas yra patvirtintas ir prižiūrimas kokios nors standartizacijos organizacijos.

Pavyzdžiai

Imone

id

pavadinimas@lt

rusis

42

UAB "Įmonė"

juridinis

Filialas

ikurta

atstumas

imone._id

imone.pavadinimas@lt

tel_nr

2021-09-01

1

42

UAB "Įmonė"

+37011111111

2021-09-02

2

42

UAB "Įmonė"

+37022222222

2021-09-03

3

42

UAB "Įmonė"

+37033333333

2021-09-04

4

42

UAB "Įmonė"

+37044444444

Struktūros aprašas

d

r

b

m

property

type

ref

level

prepare

title

example

JuridinisAsmuo

kodas

4

kodas

integer

4

pavadinimas@lt

text

4

JuridinisAsmuo

4

Imone

kodas

4

kodas

4

pavadinimas@lt

4

rusis

string

3

/

Filialas

3

ikurta

date

3

atstumas

integer

3

imone

ref

Imone

3

imone.kodas

4

imone.pavadinimas@lt

4

tel_nr

string

4

 • Nenurodytas pirminis raktas - trečiu brandos lygiu žymimi duomenys, kurie neturi nurodyto pirminio rakto model.ref stulpelyje. Pavyzdžiui:

  • Filialas - nenurodytas pirminis raktas model.ref stulpelyje.

 • Nenurodyt vienetai - trečiu brandos lygiu žymimi kiekybiniai duomenys, kuriems nėra nurodyti matavimo vienetai property.ref stulpelyje. Pavyzdžiui:

  • atstumas - nenurodyta, kokiais vienetais matuojamas atstumas.

 • Nenurodyti tikslumas - trečiu brandos lygiu žymimi laiko ir erdviniai duomenys, kuriems nėra nurodytas matavimo tikslumas. Matavimo tikslumas nurodomas property.ref stulpelyje. Pavyzdžiui:

  • ikurta - nenurodytas datos tikslumas, turėtu būti D - vienos dienos tiksumas.

 • Siejimas ne per priminį raktą - trečiu brandos lygiu žymimi ref tipo duomenų laukai, kurie siejami ne per perminį raktą _id, o per kitą identifikatorių. Pavyzdžiui:

  • Filialas.imone - siejimas atliekamas per Imone.kodas, o ne per Imone._id.

 • Neaprašyti kategoriniai duomenys - trečiu brandos lygiu žymimi kategoriniai duomenys, kurių reikšmės pačios savaime yra aiškios, tačiau neišvardintos struktūros apraše. Pavyzdžiui:

  • Imone.rusis - įmonės rūšies kategorijos duomenys yra pateikta tekstine forma, tačiau, struktūros apraše nėra išvardintos visos galimos kategorijos ir pats duomenų laukas nėra pažymėtas, kaip kategorinis.

4

Identifikuojama

Duomenų objektai turi aiškius, unikalius identifikatorius. Užpildyti model.ref ir property.ref stulpeliai.

Pastaba

property.ref stulpelis pildomas šiais atvejais:

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Duomenys be identifikatorių.

Ketvirtas duomenų brandos lygis labiau susijęs ne su pačių duomenų formatu, bet su metaduomenimis, kurie lydi duomenis.

Duomenų struktūros apraše model.ref stulpelyje, pateikiamas objektą unikaliai identifikuojančių laukų sąrašas, o property.type stulpelyje įrašomas ref tipas, kuris nurodo ryšį tarp dviejų objektų.

Pavyzdžiai

Imone

_id

id

pavadinimas@lt

rusis

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

1

Filialas

_id

id

ikurta

atstumas

imone._id

imone.id

imone.pavadinimas@lt

tel_nr

63161bd2-158f-4d62-9804-636573abb9c7

1

2021-09-01

1

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

+37011111111

65ec7208-fb97-41a8-9cfc-dfedd197ced6

2

2021-09-02

2

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

+37022222222

2b8cdfa6-1396-431a-851c-c7c6eb7aa433

3

2021-09-03

3

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

+37033333333

1882bb9e-73ee-4057-b04d-d4af47f0aae8

4

2021-09-04

4

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

+37044444444

Struktūros aprašas

d

r

b

m

property

type

ref

level

prepare

title

example

JuridinisAsmuo

kodas

4

kodas

integer

4

pavadinimas@lt

text

4

JuridinisAsmuo

4

Imone

kodas

4

id

integer

4

pavadinimas@lt

text

4

rusis

integer

4

enum

1

Juridinis

2

Fizinis

/

Filialas

id

4

id

integer

4

ikurta

date

D

4

atstumas

integer

km

4

imone

ref

Imone

4

imone.id

4

imone.pavadinimas@lt

4

tel_nr

string

4

 • Nesusieta su standartiniu žodynu - ketvirtu brandos lygiu žimimi duomenys, kurie nėra susieti su standartiniais žodynais ar ontologijomis. Siejimas su žodynais atliekamas model.uri ir property.uri stulpeluose.

5

Susieta su išoriniu žodynu

Modeliai iš įstaigų duomenų rinkinių vardų erdvės susieti su modeliais iš standartų vardų erdvės, užpildytas base eilutė. Standartų vardų erdvėje esantiems modeliams ir jų savybėms užpildytas uri stulpelis.

Daugiau apie vardų erdves skaitykite skyrelyje: Vardų erdvės.

Plačiau apie brandos lygio kėlimą skaitykite skyriuje Duomenys apibrėžti nestandartiniu žodynu.

Penkto brandos lygio duomenys yra lygiai tokie patys, kaip ir ketvirto brandos lygio, tačiau penktame brandos lygyje, duomenys yra praturtinami metaduomenimis, pateikiant nuorodas į išorinius žodynus arba bend jau pateikiant aiškius pavadinimus ir aprašymus, užpildant title ir description stulpelius.

Penktame brandos lygyje visas dėmesys yra sutelkiamas yra semantinę duomenų prasmę.

Pavyzdžiai

Imone

_id

id

pavadinimas@lt

rusis

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

1

Filialas

_id

id

ikurta

atstumas

imone._id

imone.id

imone.pavadinimas@lt

tel_nr

63161bd2-158f-4d62-9804-636573abb9c7

1

2021-09-01

1

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

tel:+37011111111

65ec7208-fb97-41a8-9cfc-dfedd197ced6

2

2021-09-02

2

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

tel:+37022222222

2b8cdfa6-1396-431a-851c-c7c6eb7aa433

3

2021-09-03

3

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

tel:+37033333333

1882bb9e-73ee-4057-b04d-d4af47f0aae8

4

2021-09-04

4

26510da5-f6a6-45b0-a9b9-27b3d0090a58

42

UAB "Įmonė"

tel:+37044444444

Struktūros aprašas

d

r

b

m

property

type

ref

level

uri

prepare

title

example

prefix

foaf

http://xmlns.com/foaf/0.1/

dct

http://purl.org/dc/terms/

schema

http://schema.org/

JuridinisAsmuo

kodas

4

kodas

integer

4

pavadinimas@lt

text

4

JuridinisAsmuo

4

Imone

id

5

foaf:Organization

id

5

dct:identifier

pavadinimas@lt

5

dct:title

rusis

integer

4

enum

1

Juridinis

2

Fizinis

/

Filialas

id

5

schema:LocalBusiness

id

date

1D

5

dct:identifier

ikurta

date

1D

5

dct:created

atstumas

integer

km

5

schema:distance

imone

ref

Imone

5

foaf:Organization

imone.id

integer

5

dct:identifier

imone.pavadinimas@lt

text

5

dct:title

tel_nr

string

5

foaf:phone